Manifestaciones por la IIIª República y contra la Constitución de 1978

MANIFESTACIONES POR LA III REPÚBLICA Y CONTRA LA CONSTITUCIÓN DE 1978:

Bilbao: Jueves 5 osteguna - 20:00h Plaza erkoreka (Ayuntamiento)

Donostia: Viernes 6 ostirala - 12:30h Boulevard

 

“ERREPUBLIKA BEHARREZKOA EZ EZIK, EZINBESTEKO ERE BUHURTU DA”

EZARRITAKO ORDENA HONEN AURKA gure ahotsa jaso nahi dugu, gutxi batzuen mesederako herritar gehienak pobreziarik  handienean murgiltzen dituen sistemaren aurka. Horrez gain, sistemak oinarrizko eskubideak kentzen ditu, askatasuna mugatu eta parte hartzeko edozein tresna murriztearekin batera.

Halako sistema agortutzat jotzen dugu, bidegabea, demokrazia gabezia ugari baititu:

• Ordezkagarritasun kaskar baten ondorioz bi alderdiko sistemak pobrezia, bidegabekeria eta ustelkeria handiagoak besterik ezin baitu eskaini. Horrela gaurko eredu konstituzionala hustu egiten du, edo ez du betetzen.

• Izan ere, Konstituzioak jasotzen dituen eskubide sozialak hasieratik paper errea bihurtu zuten. Hala gertatzen da, bestak beste, lan (35 artikulua) eta etxebizitza duina izateko eskubidearekin (47. artikulua). Horren arabera, sarkasmo ankerra da adieraztea botere publikoek enplegu osoa bideratzeko politika egin eta lurraren espekulazioa eragotziko dutela.

• Monarkia sistema ustela da eta jatorriz sasikoa. Estatuko Buruzagia ez dugu aukeratu, Franko diktadoreak ezarri baitzuen, zaharkitutako instituzio gisa oinarrizko uzteko demokratikorik gabe.

• Sistema honek inolako lotsarik gabe onartu egiten du frankismoaren inpunitatea biktimekiko konpondu gabe jarraitzea, egia, zuzenbidea eta ordaina ukatuz.

• Justizia administrazioak ez du betetzen herritar guztiok dugun eskubidea justizia azkarra, bidezkoa eta eraginkorra izateko, Izan ere, nabarmenak dira legearen aurrean ezberdintasuna, indultu selektiboak eta botereen benetako banaketa ez izatea.

• Hezkuntza politika, ez dago bideraturik ez kulturan ez komunikabideetan pertsonen garapen osora, adimenera eta gozamenera, helburua  baita pentsamendu uniformea duten menpeko  herritarrak sortzea.

• Izan ere, eredu ekonomikoa, berez, ez da gauza bizitza duin bat emateko langabezian dauden milioika langileri, etxetik kaleratutako milaka herritarri, estutasunez lan egiten duten gazteei, miseria gorriko pentsioekin bizirauten duten jubilatuei, etab.

• Bizikidetza esparrua hobea izan dadin herriek duten erabakitzeko eskubide aldarrikapenak  ez dute konponbiderik egungo autonomien Estatuan.

• Askatasun demokratikoak eta iritzi, adierazpen eta manifestazio eskubidea larriki mugatzen eta zapaltzen ari dira.

• Izan ere, kanpo arazoetako politika nabarmentzen ari da Estatu Batuetako eta NATOren interesen menpekoa da, erasoko gerra inperialistetan lagunduz,

Horiek guztiek eta gaurko sistemaren eta bera sustengatzen duten politikaren  bestelako  ezaugarri gaitzesgarriek eraman gaituzte GIZARTE BERRI BAT SORTZEKO PROPOSAMENA aurkeztera. Gizarte hori etorkizunaren jabe diren gizon-emakumeek osatuko dute, baldintza hobetan bizitzeko moduko gertuko etorkizuna eskaintzeko. Eta egiten dugun proposamena honakoa da. ERREPUBLIKA.

Errepublika TRANSIZIO GARAIAN SORTURIKO EREDU MONARKIKOA ETA NEOLIBERALA HAUSTEKO, estatu eredu demokratikoagoa ezarri dezagun, askatasun eta berdintasun handiagoakoa, non herritarrak gobernuaren edozein ekintzaren subjektu nagusiak izango diren. Era horretan, eskubideak eta betebeharrak konstituzioaren araberakoak izango dira eta legez eskatu ahal izango dira, honako oinarriak kontuan harturik:

1. Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, gizon eta emakumeen arteko egiazko berdintasuna duena. Hala, hori abiapuntu ukaezina izango da ordenamendu juridiko berria eraikitzeko gizakien premiak asetze aldera.

2. Estatu bat, non eskubideen eta betebeharren berdintasunetik abiaturik, solidaritatearen eta kohesio sozialaren bitartez, herriek eraikitzeko eskubidea errespetatuko den.

3. Estatu laikoa, banakoen kontzientzia askatasuna eta Elizaren eta Estatuaren arteko banaketa bermatzeko. Horrela, hezkuntza publikoa, laikoa, unibertsala doakoa eta kalitatekoa izango da, eta kultura adimenaren, berdintasunaren eta askatasunaren zerbitzurako izango da.

4. Erabateko Demokrazia, eta bertan herritarrek alor publikoan parte-hartzeko bideak izango dituzte, beren borondatea errespetatuz bidezko hauteskunde sistemaren bidez, hala nola herritarren esku-hartze eta kontrolerako bestelako tresnen bitartez. Hortaz, bateraezina izango da  Estatuko buruzagitza oinordetzakoa den monarkiarekin.

5. Estatu solidarioa eta bakearen aldekoa, bakoitzaren gaitasunaren araberako ekarpena ezarriko duen erreforma fiskalarekin, ondasunen  banaketa soziala onartuko duena publikoaren eta behar gehien duten gizarte sektoreen  beharrak betetzearren. Kanpoko arazoetako politika bakean eta nazioarteko legalitatean oinarrituko da gatazka konpontzeko eta herrien arteko lankidetzarako.

6. Ekonomia pertsonen zerbitzura jarriko dugu eta ingurumena errespetatuko du, eta osasunerako zerbitzu publikoak, hezkuntzakoak, gizarte zerbitzuak, pentsioak... pribatizatzetik kanpo geratuko dira, pertsona guztien eskubideak asetzea bermatzeko. Banku publikoa ezarriko da, nekazaritzako erreformari ekingo zaio, komunikabideetarako sarrera bermatuko da,  etab. Etxebizitza kalitateko lana izateko eskubidea, langabeziaren aurka babestearekin batera.

7. Publikoa kudeatzeko irizpideak Etika eta Arrazionaltasuna  izango dira; eta, eraginkortasuna, gardentasuna eta neurritasuna. Neurriz kanpoko kontsumismoaren aurka egingo dugu eta errotik atera eta zigortuko dugu edozein ustelkeria mota, lortu nahi dugun gizarte ereduan  halako gaitzik ezin baitugu onartu.

Beraz, gure asmorik sendoena agertu nahi dugu PROZESU KONSTITUZIOGILE ERREPUBLIKARRA sustatzeko. Oinarri horiek eta bestelakoak hartuta proposamena eraikitzeko guztion parte-hartzeari begira ireki dugu, edukiz bete, sustatu eta babesteko.

Hiru koloreko banderak, 1931ean, herri eta hirietako kaleak hartu zituen, aldaketa politikoari eta  sozialari atea zabaltzeko, eta bide batez itxaropenari. Gaur berriz atea zabaldu egin behar dugu, eta zorrotz baieztatuko dugu EZ  DIOGULA UKO EGITEN GURE ETORKIZUNARI, justizia eta demokrazia handiagoak izateko. Izan ere, halakoa izango da aldarrikatzen dugun  ERREPUBLIKAren aldeko gure konpromisoa.

-------------------------------------------------------------------------

LA REPÚBLICA NO SÓLO ES NECESARIA, SE HA CONVERTIDO EN ALGO IMPRESCINDIBLE”

Elevamos nuestra voz para MANIFESTARNOS CONTRA ESTE ORDEN ESTABLECIDO, contra este sistema que sume en la pobreza más absoluta a la mayoría ciudadana en beneficio de una minoría, despojándola de sus derechos más básicos, a la vez que limitando libertades y coartando cualquier elemento de participación democrática.

Un sistema que consideramos agotado, injusto y con graves carencias democráticas:

• Por un bipartidismo producto de una deficiente representatividad que, además, no puede ofrecer ya sino más pobreza, más injusticia y más corrupción, con el vaciamiento, cuando no incumplimiento, del actual modelo constitucional.

• Porque los derechos sociales recogidos en la Constitución se han convertido desde el principio en papel mojado. Así ocurre, entre otros, con el derecho al trabajo (art. 35) y el derecho a una vivienda digna (art. 47), resultando un sarcasmo que a la vez se afirme que los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo y que impedirán la especulación del suelo.

• Porque es un régimen monárquico corrupto y con ilegitimidad de origen, con un Jefe del Estado no elegido sino puesto por el dictador Franco, como institución arcaica carente de los más elementales supuestos democráticos.

• Un régimen que permite que permanezca de forma vergonzosa sin resolver la impunidad del franquismo para con sus víctimas, negándoles la verdad, justicia y reparación.

• Una administración de Justicia que no cumple con el derecho de todos los ciudadanos a una justicia rápida, justa y efectiva, en lugar de la desigualdad ante la ley, la impunidad, los indultos selectivos y la ausencia de una separación real de poderes.

• Una política educativa, en la cultura y en los medios de comunicación que no están orientadas al pleno desarrollo de las personas, la inteligencia y el disfrute, sino en crear súbditos mediatizados por un pensamiento uniforme.

• Porque su modelo económico es incapaz, por su propia naturaleza, de ofrecer una vida digna a los millones de trabajadores en desempleo, a los miles de ciudadanos desahuciados, a los jóvenes que trabajan en precario, a los jubilados que sobreviven con pensiones de miseria, etc.

• Porque las reivindicaciones de los diferentes pueblos a su derecho a decidir en un marco de mejor convivencia no encuentran solución en el actual Estado de las autonomías.

• Porque las libertades democráticas y al derecho de opinión, expresión y manifestación están siendo seriamente limitados y reprimidos.

• Porque la política exterior se distingue por el sometimiento a los intereses de Estados Unidos y la OTAN, colaborando en guerras imperialistas de agresión.

Estos y otros rechazables elementos que caracterizan al régimen actual y a las políticas que lo sustentan hacen que nosotras y nosotros, queramos presentar una PROPUESTA PARA CREAR UNA SOCIEDAD NUEVA, formada por mujeres y hombres dueños de su destino, que pueda ofrecer un futuro próximo en mejores condiciones de ser vivido. Esta propuesta que hacemos es LA REPÚBLICA.

Una República como RUPTURA CON EL MODELO MONÁRQUICO Y NEOLIBERAL SALIDO DE LA TRANSICIÓN, que establezca un modelo de estado más democrático, de más libertad e igualdad, donde la ciudadanía sea el sujeto principal de cualquier acción de gobierno y donde sus derechos y obligaciones estén constitucionalizados y exigibles por ley, teniendo como base los siguientes fundamentos:

1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la igualdad real entre mujeres y hombres, como punto de partida irrenunciable en la construcción del nuevo ordenamiento jurídico para satisfacer las necesidades de las personas.

2. Un Estado  donde partiendo de la igualdad de derechos y deberes, con solidaridad y cohesión social, respete el derecho a decidir de los pueblos.

3. Un Estado laico que garantice el ejercicio de la libertad de conciencia de todos los individuos y la separación entre iglesias y Estado, con una educación que sea pública, laica, universal, gratuita y de calidad, y una cultura al servicio de la inteligencia, la igualdad y la libertad.

4. Una Democracia radical donde la ciudadanía disponga de cauces para su efectiva participación en lo público, con respeto a su voluntad a través de un sistema electoral justo y otros instrumentos de intervención y control ciudadano. Incompatible por lo tanto con la monarquía donde la jefatura del Estado es hereditaria.

5. Un Estado solidario y por la paz, con una reforma fiscal que establezca la aportación a lo común según las capacidades de cada cual, que permita la distribución social de la riqueza para cubrir las necesidades de lo público y de las capas sociales más necesitadas. Una política exterior basada en la paz y la legalidad internacional para la resolución de conflictos y la cooperación entre los pueblos.

6. Una Economía al servicio de las personas y respetuosa con el medio ambiente, con servicios públicos de salud, educación, servicios sociales, pensiones..., que tienen que estar excluidos de su privatización como garantía de satisfacer derechos para todas las personas. Establecer una banca pública, acometer la reforma agraria, garantizar el acceso a medios de comunicación, etc. El derecho a la vivienda y a un trabajo de calidad, con protección contra el desempleo.

7. La Ética y la Racionalidad como criterio en la gestión de lo público; eficacia, transparencia y sobriedad.. Contra el consumismo desaforado y con erradicación total y penada de todo tipo de corrupción como lacra inasumible en el modelo de sociedad que defendemos.

Manifestamos nuestra firme intención de impulsar un PROCESO CONSTITUYENTE REPUBLICANO para la construcción de esta propuesta que está abierta sobre estos y otros elementos a la participación de todas y todos para llenarla de contenido, promoverla y defenderla.

En 1931 la bandera tricolor inundó las calles de pueblos y ciudades abriendo la puerta al cambio político y social, y a la esperanza. Ahora hay que abrirla de nuevo, afirmando con rotundidad que NO RENUNCIAMOS A NUESTRO FUTURO, a un futuro de libertad, igualdad y solidaridad, de más justicia y más democracia, como será el que consigamos con nuestro compromiso por la REPÚBLICA que propugnamos.